Narvik-bilder - www.infoto.no
Ambulansefly på tur ned på Narvik lufthavn, 7. mars 2014.

Ambulansefly på tur ned på Narvik lufthavn, 7. mars 2014.

Narviksykehusflyambulanseflyflyplass